INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ  Provozovatelka Salonu RE-LA-X Renata Makovcová, IČ 694510028, se sídlem Vančurova 1090, 363 01 Ostrov, zapsaná v Živnostenském rejstříku, provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi, )nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění jejích veřejnoprávních povinností.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je Renata Makovcová, IČ 694510028, se sídlem Vančurova 1090, 363 01 Ostrov, zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování: Renata Makovcová, Vančurova 1090/4, 363 01 Ostrov, e-mailová adresa: re-la-x@email.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

(dále jen „Nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností , které se na Správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména

splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Správcem. Jednoduše minimálně pro rezervaci Vašeho termínu návštěvy a nezbytnou komunikaci potřebujeme znát minimálně Vaše jméno a telefonní číslo. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce splnit.